หลักสูตที่ 1 YII Framework (Basic Course) เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น : (รับไม่เกิน 10 คน ต่อ คอส) วันที่ ไม่ระบุวันที่

เป็นหลักสูตร สำหรับการพัฒนา Web Application โดยใช้ Yii Framework
ค่าลงทะเบียน ปกติ 4,450 เหลือ 2,450 บาท : 1 คน
วันที่ ไม่ระบุวันที่ ,สถานที่สอน : trueSpace เสริมไทยคอมเพล็กซ์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม


หลักสูตรเนื้อหา 2 วัน / 12 ชม.

เตรียมความพร้อมคอมพิวเตอร์ / เครื่องมือ

 • Installation Server ( Server จำลอง สำหรับการเรียนและเขียนโปรแกรม)
  ▪ Server: requires PHP 5.4.0 or above
  ▪ xampp, wampp, ampp , appserv
  ▪ Config Server : php.ini my.ini
  ▪ Editor: Netbean,Sublimetext, atom, notepad++,EditPlus
  ▪ SQL Tools : Navicat,HeidiSQL
  ▪ Composer , GitHub

Chapter

 • About Yii (อธิบายเกี่ยวกับ Yii Framework)
 • Chapter 1 การติดตั้ง Yii Framework 2.0
 • Chapter 2 เริ่มต้นใช้งาน Yii Framework 2.0
 • Chapter 3 วิธีใช้งาน Gii Code Generator Tool #CRUD (Create, Read, Update, Delete)
 • Chapter 4 การใช้งานเกี่ยวกับฟอร์มรับ - ส่งข้อมูล
 • Chapter 5 RBAC อย่างง่าย
 • Chapter 6 การเชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql
 • Chapter 7 การติดตั้ง Extension เสริม และการใช้งาน
 • Chapter 8 Workshop ระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • Chapter 9 ขึ้นระบบ Hosting จริง (z.com)
ลงทะเบียนเรียน หนังสือเชิญ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียน

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
จังหวัด
สถานะชำระเงิน
1 ชิษณุพงศ์ บุบผาทาเต มหาสารคาม อยู่ระหว่างการชำระเงิน
2 สมนึก สุวรรณวร สมุทรสงคราม อยู่ระหว่างการชำระเงิน
3 ธนพล นางาม ขอนแก่น อยู่ระหว่างการชำระเงิน
4 ณัฐพงศ์ กาญจนะโกมล นครปฐม ชำระเงินแล้ว

หลักสูตที่ 2 Yii2 Framework (Advanced Course) สำหรับผู้ที่เคยเรียนรู้บ้างแล้ว : (รับไม่เกิน 8 คน ต่อ คอส) วันที่ ไม่ระบุวันที่

เป็นหลักสูตร สำหรับการพัฒนา Web Application โดยใช้ Yii Framework
ค่าลงทะเบียน ปกติ 5,450 เหลือ 3,450 บาท : 1 คน
วันที่ ไม่ระบุวันที่ ,สถานที่สอน : trueSpace เสริมไทยคอมเพล็กซ์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม


หลักสูตรเนื้อหา 2 วัน / 12 ชม.

Introduction (ผู้เรียนมีพื้นฐานมาก่อน)

 • About Yii (อธิบายเกี่ยวกับ Yii Framework)
 • Installation Server ( Server จำลอง สำหรับการเรียนและเขียนโปรแกรม)
  ▪ Server: requires PHP 5.4.0 or above
  ▪ xampp, wampp, ampp , appserv
  ▪ Config Server : php.ini my.ini
  ▪ Editor: Netbean,Sublimetext, atom, notepad++,EditPlus
  ▪ SQL Tools : Navicat,HeidiSQL
  ▪ Composer , GitHub

Chapter

 • About Yii (อธิบายเกี่ยวกับ Yii Framework)
 • Chapter 1 การติดตั้ง Yii Framework 2.0
 • Chapter 2 เริ่มต้นใช้งาน Yii Framework 2.0
 • Chapter 3 วิธีใช้งาน Gii Code Generator Tool #CRUD (Create, Read, Update, Delete)
 • Chapter 4 การใช้งานเกี่ยวกับฟอร์มรับ - ส่งข้อมูล
 • Chapter 5 RBAC อย่างง่ายกับ extension dektrium/yii2-user
 • Chapter 6 การเชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql
 • Chapter 7 การติดตั้ง Extension เสริม และการใช้งาน
 • Chapter 8 Workshop ระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • Chapter 9 ขึ้นระบบ Hosting จริง (z.com)

เนื้อหา

 • การสร้างโปรเจ็ค
 • การปรับแต่งฟอร์ม
 • ความสัมพันธ์ : Relations
 • Layouts & Extensions : ส่วนขยาย
 • Masked Input
 • dropdrowlist
 • radiolist
 • yii jui datepicker
 • textarea
 • Dependent DropdownList
 • dropdownList ( field type enum)
 • CheckBoxList
 • dropdownList select2
 • kartik CheckboxX
 • File Upload
 • DetailView
 • GridView
 • Form
 • เมนู

Workshop ระบบรายงานข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาล

 • SQL
 • Proceure & Function
 • Event Proceure
 • การนำข้อมูลที่ได้จาก Proceure ออกเป็นรายงานผ่านเว็บไซต์
 • Column chart
  ▪ Bar chart
  ▪ Line chart
  ▪ Pie chart
 • รายงานประชากร
 • รายงานการให้บริการ OPD/IPD
 • รายงานปริมาณผู้ป่วยรายวัน เดือน ปี
 • การทำรายงานจาก Sql ของรายงานบน HIS
ลงทะเบียนเรียน

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียน

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
จังหวัด
สถานะชำระเงิน
1 ณัฐพงศ์ กาญจนะโกมล นครปฐม อยู่ระหว่างการชำระเงิน
2 Nfejdekofhofjwdoe jirekdwjfreohogjkerwkrj rekwlrkfekjgoperrkfoek ojeopkfwkferjgiejfwk okfepjfgrihgoi Nfejdekofhofjwdoe jirekdwjfreohogjkerwkrj rekwlrkfekjgoperrkfoek ojeopkfwkferjgiejfwk okfepjfgrihgoi จันทบุรี อยู่ระหว่างการชำระเงิน
3 Nfejdekofhofjwdoe jirekdwjfreohogjkerwkrj rekwlrkfekjgoperrkfoek ojeopkfwkferjgiejfwk okfepjfgrihgoi Nfejdekofhofjwdoe jirekdwjfreohogjkerwkrj rekwlrkfekjgoperrkfoek ojeopkfwkferjgiejfwk okfepjfgrihgoi แพร่ อยู่ระหว่างการชำระเงิน