รายละเอียดคุณลักษณะเว็บไซต์

ลำดับ รายการหลัก   หมายเหตุ
1 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และโดเมนเนม (ต่อปี) www.ชื่อหน่วยงาน.go.th       3,500 บาท ปีละ 1 ครั้ง
2 ค่าออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (ครั้งเดียว)      25,000 บาท จ่ายครั้งเดียว
  รวมเป็น      28,500 บาท  
       
  วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์    
1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร    
2 เพื่อรองรับการตรวจ ปปช.    
3 เพื่อรองรับการตรวจจากหน่วยงานส่วนกลางได้ เช่น  LPA , ITA , ปปช    
4 เพื่อรองรับระบบ ITA (การตรวจประเมินหลักฐานตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) )    
5 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสามารพนำเอกสาร/ข่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง
(เรียนรู้เพียง 10 นาที)
   
       
  คุณลักษณะของเว็บไซต์    
1 เว็บไซต์เป็นแบบ Responsive    สามารถปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ให้เหมาะสมอัตโนมัติ ตามอุปกรณ์ที่ใช้งานเช่น มือถือ แทปเบล็ต คอมพิวเตอร์ 
2 เว็บไซต์ใช้ฐานข้อมูลแบบ Mysql   จัดเก็บได้ปริมาณมาก และทำงานได้รวดเร็ว
3 ออกแบบให้ผู้ใช้ ใช้งานง่าย    
4 กรณีเว็บล่มหรือมีปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้   ดำเนินการให้แล้วเสร็จ และใช้งานได้ภายใน 24 ชม.
5 ผู้ดูแลระบบ สำรองข้อมูล รายวัน รายเดือน    โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
       
  พื้นที่และจดโดเมน (ต่อปี)        3,500.00  
1 โดเมนเนม Domain Name (www.ชื่อเว็บ.go.th)        1,000.00 จดเป็นนามสกุล .go.th 
2 พื้นที่เว็บไซต์  Hosting หรือพื้นที่ใช้งาน        2,500.00 10240MB หรือ 100GB
3 บำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ไม่คิดค่าบริการ เดือนละ 1 ครั้ง
4 การเชื่อมต่อข้อมูล ไม่คิดค่าบริการ ไม่จำกัดแบนวิท
5 Email หน่วยงาน : ชื่ออีเมล@ชื่อเว็บไซต์.go.th ไม่คิดค่าบริการ 200 Email
       
  หมายเหตุ     
          - กรณีจ่ายรายปีจะไม่มีส่วนลด กรณี ต่ออายุ 2 ปี ลด 10% ,ต่อ 3 ปี ลด 20% และต่อ 5 ปี ลด 30%    
       
  ส่วนประกอบ การออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์  อับโหลดได้เอง   
1 หน้าหลัก    
2 ITA  ได้   
3 คลังกิจกรรม  ได้   เป็นข้อมูลเดียวกันกับ  Facebook Page  
4 คลังวีดีโอ  ได้   เป็นข้อมูลเดียวกันกับ Facebook Page หรือ Youtube 
5 ข้อมูลทั่วไป  ได้   เนื่องจากข้อมูลไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ผู้จัดทำเว็บไซต์จะทำการดำเนินการให้ 
  สภาพทั่วไป  ได้   เนื่องจากข้อมูลไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ผู้จัดทำเว็บไซต์จะทำการดำเนินการให้ 
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ  ได้   เนื่องจากข้อมูลไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ผู้จัดทำเว็บไซต์จะทำการดำเนินการให้ 
  ตราสัญลักษณ์และความหมาย  ได้   เนื่องจากข้อมูลไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ผู้จัดทำเว็บไซต์จะทำการดำเนินการให้ 
  แผนที่    เนื่องจากข้อมูลไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ผู้จัดทำเว็บไซต์จะทำการดำเนินการให้ 
6 ข้อมูลบุคลากร  ภาพ ชื่อ ตำแหน่ง    
  คณะผู้บริหาร  ได้   เนื่องจากข้อมูลไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ผู้จัดทำเว็บไซต์จะทำการดำเนินการให้ 
  สมาชิกสภา  ได้   เนื่องจากข้อมูลไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ผู้จัดทำเว็บไซต์จะทำการดำเนินการให้ 
  สำนักปลัด  ได้   เนื่องจากข้อมูลไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ผู้จัดทำเว็บไซต์จะทำการดำเนินการให้ 
  กองคลัง  ได้   เนื่องจากข้อมูลไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ผู้จัดทำเว็บไซต์จะทำการดำเนินการให้ 
  กองช่าง  ได้   เนื่องจากข้อมูลไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ผู้จัดทำเว็บไซต์จะทำการดำเนินการให้ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้   เนื่องจากข้อมูลไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ผู้จัดทำเว็บไซต์จะทำการดำเนินการให้ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้   เนื่องจากข้อมูลไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ผู้จัดทำเว็บไซต์จะทำการดำเนินการให้ 
  กองสวัสดิการสังคม  ได้   เนื่องจากข้อมูลไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ผู้จัดทำเว็บไซต์จะทำการดำเนินการให้ 
  กองส่งเสริมเกษตร  ได้   เนื่องจากข้อมูลไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ผู้จัดทำเว็บไซต์จะทำการดำเนินการให้ 
  กองอื่น ๆ (เพิ่มเติมได้)  ได้   เนื่องจากข้อมูลไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ผู้จัดทำเว็บไซต์จะทำการดำเนินการให้ 
7 ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน  ได้   บุคคลทั่วไป เข้าระบบนี้ได้ และร้องทุกข์ร้องเรียนได้ หน่วยงานเท่านั้นที่ตรวจสอบได้ 
8 สายตรงผู้บริหาร  ได้   บุคคลทั่วไป เข้าระบบนี้ได้ และร้องทุกข์ร้องเรียนได้ หน่วยงานเท่านั้นที่ตรวจสอบได้ 
9 ภาพเคลื่อนไหวหน้าหลัก  ได้   ไม่จำกัด 
       
  ส่วนของการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์ได้มีดังต่อไปนี้    
10 1.ข่าวประชาสัมพันธ์  ได้   
11 2.วาระการประชุม  ได้   
12 3.ประชุมประจำเดือน  ได้   
13 4.สรุปรายงานการประชุม  ได้   
14 5.ศูนย์การเรียนรู้  ได้   
15 6.องค์การแห่งการเรียนรู้  ได้   
16 7.แบบฟอร์มและรายงาน  ได้   
17 8.ดาวน์โหลดทั่วไป  ได้   
18 9.ประกวดราคาจัดซ์้อจัดจ้าง  ได้   
19 10.ผู้ชนะการเสนอราคา  ได้   
20 11.ราคากลางอ้างอิง  ได้   
21 12.แผนจัดซื้อจัดจ้าง  ได้   
22 13.สัญญาซื้อจ้าง  ได้   
23 14.วารสาร อบต./เทศบาล  ได้   
24 15.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ได้   
25 16.รายงานการการติดตามการใช้งบประมาณ  ได้   
26 17.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ได้   
27 18.งานจัดเก็บรายได้  ได้   
28 19.รายงานการควบคุมภายใน  ได้   
29 20.ระเบียบข้อบังคับกฏหมาย  ได้   
29 ITA 43 ข้อ ของหน่วยงาน อปท.  ได้   
30 ITA-EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)  ได้   
31 ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ได้   
32 ITA-EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  ได้   
33 ITA-EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ  ได้   
34 ITA-EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  ได้   
35 ITA-EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่  ได้   
36 ITA-EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่  ได้   
       
37 ITA-EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ได้   
38 ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน  ได้   
39 ITA-EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี  ได้   
40 ITA-EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)  ได้   
41 ITA-EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  ได้   
42 ITA-EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ  ได้   
43 ITA-EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ  ได้   
44 ITA-EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน  ได้   
45 ITA-EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน  ได้   
46 ITA-EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน  ได้   
47 ITA-EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน  ได้   
       
48 ITA-EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่  ได้   
49 ITA-EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  ได้   
50 ITA-EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  ได้   
51 ITA-EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่  ได้   
52 ITA-EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง  ได้   
53 ITA-EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง  ได้   
54 ITA-EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ได้   
55 ITA-EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้  ได้   
56 48.โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ  ได้   
57 49.แผนดำเนินงาน  ได้   
58 50.ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)  ได้   
59 51.นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)  ได้   
60 52.แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)  ได้   
61 53.คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)  ได้   
62 54.สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)  ได้   
63 55.สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)  ได้   
64 56.มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)  ได้   
65 57.ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)  ได้   
66 58.โครงสร้างองค์กร ม.7(1)  ได้   
67 59.อำนาจหน้าที่ ม.7(2)  ได้   
68 60.สถานที่ติดต่อ ม.7(3)  ได้   
69 61.กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)  ได้   
  หัวอื่น ๆที่ทางหน่วยงานต้องการเพิ่มเติม    
  ภาพกิจกรรมแสดงรูปแบบ Onepage และภาพกิจกรรมทั่วไป    
70 ระบบดึงข้อมูล การจัดซ้อจัดจ้างภาครัฐ EGP   อัตโนมัติ   เมื่อทำการลงข้อมูลในระบบการจัดหาภาครัฐ 
71 พรบ./พรก. กฎกระทรวง/ระเบียบฯ  อัตโนมัติ   ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ท้องถิ่น 
72 มติ ก. อบจ.   อัตโนมัติ   ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ท้องถิ่น 
73 มติ ก. เทศบาล  อัตโนมัติ   ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ท้องถิ่น 
74 มติ ก. อบต.   อัตโนมัติ   ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ท้องถิ่น 
75 คำสั่ง สถ.  อัตโนมัติ   ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ท้องถิ่น 
77 ระบบจัดเก็บสถิติการใช้งานเว็บไซต์    
       
  หมายเหตุ การจัดทำเว็บไซต์ สามารถปรับเปลี่ยนตามที่หน่วยงานต้องการ ตามความเหมาะสม    
       
  ผลงานเด่น  จังหวัด  ชื่อเว็บไซต์
เว็บไซต์ อบต.บ่อแก้ว  จ.กาฬสินธุ์ www.bokaew-kalasin.go.th (ล่าสุด)
เว็บไซต์ อบต.แก่งเลิงจาน  จ.มหาสารคาม  www.ksao.go.th (ล่าสุด)
เว็บไซต์ อบต.ห้วยเตย  จ.มหาสารคาม  www.huaytoei.go.th
เว็บไซต์ อบต.กุดรัง  จ.มหาสารคาม  www.kudrang.go.th/
เว็บไซต์ อบต.หนองสิม  จ.มหาสารคาม  www.nongsim.go.th
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด www.nachuakpho.com
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก  จ.มหาสารคาม  www.nachuakpho.com
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม  จ.มหาสารคาม  www.sasukwapi.com
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน  จ.มหาสารคาม  www.nadun-pho.com
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  จ.มหาสารคาม  mkho.moph.go.th
  และอื่น ๆ    
       
  ผลงานเด่น ระดับประเทศ / ระดับเขต    
1 ระบบการดำเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  จ.นนทบุรี  http://pmqa.moph.go.th (ล่าสุด)
2 ระบบลงทะเบียน งานวิชาการ เขต 7 (สารคาม,ร้อยเอ็ด,กาฬสินธุ์,ขอนแก่น)  จ.มหาสารคาม  http://mkho.moph.go.th/academic2018
3 ระบบลงทะเบียน งานวิชาการ จังหวัดมหาสารคาม จ.มหาสารคาม http://mkho.moph.go.th/academic2019
  และอื่น ๆ    
       
  ติดต่อประสานงาน    
  ร้าน : บีบีเน็ต     
  ผู้จัดการ : นายบัญชา อุดมวิเศษ    
  เบอร์โทร : 0819106002,0936634148    
  LineID : batman-begin    
  Facebook : https://facebook.com/bancha.udomwised    
  WebSite : www.bbnet-host.com